EDITORIAL BOARD

Dr. Jayesh Vachhani
Editor

Editorial Advisory Board

Dr. Pratapsinh Chauhan, Rajkot                     Dr. D. Lazar, Pondichery  
Dr. Sachin Parikh, Rajkot   Dr. R.K. Raul, Silchar
Dr. A. Vinayagamoorthy, Salem   Dr. Karmajeet singh, Chandigarh
Dr. Sanjay Bhayani, Rajkot   Dr. Suresh Panchani, V V Nagar
Dr. Hanuman Prasad, Udaipur   Dr. S. S. Sarangadevot, Udaipur
Dr. Ahok Agarwal, Jaipur   Dr .Filipe Rodugues e Melo, Goa
Dr. J.D. Takalkar, Pune   Dr. Vinod Patel, Surat
Dr. Jaydip Chaudhary, Surat   Dr. Sunil Gupta, Delhi
Dr. K.S. Chnadresekhar, Thiruvananthapuram   Dr. B.P. Bhuva, Anand
Mr. Enayet Hussain, Bangaladesh   Mr. Abdul Bari, Bangaladesh
Mr. K.S. Dhammaika, Sri Lanka   Dr. Daksha Chauhan, Rajkot
Dr. J. U. Ahmed, Shilong   Dr. R. P. Patel, V.V. Nagar
Dr. Achalapati, Hyderabad   Dr. H. D. Thorat, Pune
Dr. Shiv Prasad, Ajmer   Dr. J. P. Majamudar, Bhavanagar
Dr. Butalal Ajmera, Bhavanagar   Dr. P. K. Rathod, V.V. Nagar
Dr. Jayesh Poojara, Anand    

                                                                                                                                                                        

Copyrights © 2013 Midas Touch Journals, All Rights Reserved.Website Design & Marketing by Skynet Infotech